بخشنامه قوه قضائيه در خصوص قيمت ديه كامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1400

مصوب 1399/12/27 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/165237/100 تاریخ ابلاغ:1399/12/27
مرجع ابلاغ:مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:دارد تاریخ روزنامه رسمي:1399/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


واحدهاي قضايي و دادسراهاي كل كشور

گیرندگان رونوشت