بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور در خصوص ورود به برنامه هاي ارزيابي شايستگي هاي عمومي مديريتي

مصوب 1399/12/27 سازمان اداري و استخدامي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ تصويب:1399/12/27
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:400080 تاریخ ابلاغ:1399/12/27
مرجع ابلاغ:معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
معاونت تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رييس جمهور
دفتر بازرسي رئيس جمهور
دفتر رياست ديوان عدالت اداري
كميسيون امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي
اداره كل حقوقي رياست جمهوري
اداره كل قوانين و مقررات كشوري رياست جمهوري
روزنامه رسمي
دفتر هماهنگي ها ويژه رييس جمهور
فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور