تصويب نامه در خصوص تعيين و اعمال نرخ حق العمل جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده CNG

مصوب 1399/11/26 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:138073/ت58368هـ تاریخ ابلاغ:1399/11/27
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت