مصوبه در خصوص ابلاغ فهرست شهرستانهاي غيربرخوردار از اشتغال در سال 1399

مصوب 1399/11/25 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/11/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: 210/99/89 تاریخ ابلاغ:1399/11/25
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


سازمان امور مالياتي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفتر ستادي براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
مركز فن آوري اطلاعات و ارتباطات جهت اطلاع و اقدام لازم
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي
دفتر روابط عمومي و فرهنگسازي مالياتي براي اطلاع