تصويب نامه در خصوص آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي و بيمه اي از ماموران يگان حفاظت محيط زيست و جنگل باني

مصوب 1399/11/19 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:136143/ت58432هـ تاریخ ابلاغ:1399/11/25
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت