بخشنامه گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص تشريفات صادرات كليه اظهارنامه هاي صادراتي كه كالاي موضوع اظهارنامه تحت كدهاي طبقه بندي 2619 و 2821 اظهار گرديده است

مصوب 1399/11/18 گمرك ايران


مشخصات کلی


<
نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:گمرك ايران تاريخ تصويب:1399/11/18