بخشنامه قوه قضائيه درخصوص پيشگيري و رسيدگي به جرايم انتخاباتي

مصوب 1399/11/18 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1399/11/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/152817/100 تاریخ ابلاغ:1399/11/18
مرجع ابلاغ:مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه تاريخ اجرا:1399/12/04
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


دادگستري هاي سراسر كشور

گیرندگان رونوشت