سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي در طرح توليد پلي پروپيلن از گاز طبيعي در منطقه اسلام اباد غرب

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: