اعلام خارج شدن تصويب نامه شماره 9082 /99 /م /ت 57628 هـ مورخ 1399/03/27 از طبقه بندي خيلي محرمانه

مصوب 1399/11/15 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/11/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:132525/ 57628 تاریخ ابلاغ:1399/11/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/11/15
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نيرو
وزارت امور خارجه
وزارت كشور
وزارت اطلاعات
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان برنامه و بودجه
سازمان حفاظت محيط زيست

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت دادگستري
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور