مصوبه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص مصوبه شماره 2 جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات

مصوب 1399/10/21 شوراي اجرايي فناوري اطلاعات


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تاريخ تصويب:1399/10/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:1/179005 تاریخ ابلاغ:1399/10/21
مرجع ابلاغ:شوراي عالي فناوري اطلاعات تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت