بخشنامه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص دستورالعمل درج شناسه ملي سند (شمس) در كليه مكاتبات دستگاه هاي اجرايي

مصوب 1399/10/22 سازمان اداري و استخدامي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ تصويب:1399/10/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:385022 تاریخ ابلاغ:1399/10/22
مرجع ابلاغ:سازمان اداري و استخدامي كشور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت