مصوبه بيمه مركزي درخصوص نظريه شوراي عالي بيمه درمورد مبناي محاسبه كارمزد موضوع بند 1 قسمت (د) ماده 1 و ماده 2 آيين نامه كارمزد نمايندگي و دلالي رسمي

مصوب 1399/10/22 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب:1399/10/22
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/100/143062 تاریخ ابلاغ:1399/10/22
مرجع ابلاغ:مجمع عمومي بانكها تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه ايران
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه آسيا
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه البرز
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه دانا
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه معلم
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه پارسيان
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه كارآفرين
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه رازي
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه سينا
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه ملت
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه دي
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه سامان
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه نوين
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه ميهن
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه ما
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه آرمان
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه تعاون
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه سرمد
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه تجارت نو
مديران عامل محترم شركت هاي سهامي بيمه حكمت صبا

گیرندگان رونوشت


اداره كل محترم روابط عمومي و امور بين الملل براي اطلاع و درج در بخشي مصوبات شوراي عالي بيمه در سايت بيمه مركزي ج.ا.ايران
اعضاي محترم شوراي عالي بيمه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دبير كل محترم سنديكاي بيمه گران ايران
معاون محترم نظارت مجلس شوراي اسلامي
مدير عامل محترم صندوق تامين خسارت هاي بدني براي اطلاع
قائم مقام رئيس كل
معاونت محترم طرح و توسعه براي اطلاع و اقدام لازم
معاونت محترم نظارت براي اطلايي و اقدام لازم