مصوبه در خصوص اجراي قانون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1399/10/16 رئيس حوزه رياست قوه قضاييه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:رئيس حوزه رياست قوه قضاييه تاريخ تصويب:1399/10/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/144076/100 تاریخ ابلاغ:1399/10/17
مرجع ابلاغ:دبيرخانه قوه قضاييه تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت