وزارت ورزش و جوانان

مصوب 1399/10/15


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/10/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت