رأي شماره 969 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال نامه شماره 121/7463 ـ 1399/3/11 رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهار محال و بختياري با عنوان عدم نياز به استعلام از شهرداري‌ ها جهت صدور يا تمديد پروانه كسب و الزام به استعلام از شهرداري در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/08/20


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/08/20
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت