تصويب نامه در خصوص تخصيص اعتبار از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94807/ت58117هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/24
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/08/24
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر هيأت دولت
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت