تصويب نامه در خصوص انتصاب آقاي علي زيني وند به عنوان استاندار كرمان

مصوب 1399/08/21 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94805/ت58191هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/24
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي:دارد تاریخ روزنامه رسمي:1399/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت كشور

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، استانداري هاي سراسر كشور
روزنامه رسمي