مصوبه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 54568/ت 56724 هـ مورخ 6 مرداد 1398

مصوب 1399/08/18 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/18
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:94355/ت58042هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/21
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
سازمان برنامه و بودجه
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهاد كشاورزي

گیرندگان رونوشت


دفتر مقام معظم رهبري
دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
سازمان برنامه و بودجه
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
روزنامه رسمي
سازمان بازرسي كل كشور
وزارت دادگستري
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
استانداريهاي سراسر كشور