لايحه و آيين نامه اجرايي طرح ترويج حمايت و توسعه فرهنگ داوطلبانه شهر اصفهان

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ تصويب:1399/07/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:28/99/2619 تاریخ ابلاغ:1399/07/19
مرجع ابلاغ:رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ اجرا:1399/08/04
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


شهردار اصفهان

گیرندگان رونوشت


نمايندگان ناظر بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان
نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي
فرماندار اصفهان
شوراي اسلامي شهرستان اصفهان
شوراي اسلامي استان اصفهان
دبيرخانه شوراي اسلامي شهر اصفهان