مصوبه شوراي اسلامي شهر اصفهان در خصوص پروژه پژوهشي "طرح مطالعاتي ساماندهي، بهينه سازي و توسعه آرامستان باغ رضوان"

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ تصويب:1399/07/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:28/99/2616 تاریخ ابلاغ:1399/07/19
مرجع ابلاغ:رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ اجرا:1399/08/04
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


شهرداري اصفهان

گیرندگان رونوشت


نمايندگان ناظر بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان
نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي
شوراي اسلامي استان اصفهان
شهردار اصفهان
شوراي اسلامي شهرستان اصفهان
فرماندار اصفهان
دبيرخانه شوراي اسلامي شهر اصفهان