اصلاح بخش ششم از ماده 42 مصوبه شماره 660‏ /96‏ /28 مورخ 23‏ /3‏ /96 در برگزاري آموزشهاي بدو خدمت (ورودي) حوزه حمل و نقل بار و هزينه برگزاري دوره هاي آموزشي تحت عنوان ساير خدمات عمومي

مصوب 1399/07/13 شوراي اسلامي شهر اصفهان


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ تصويب:1399/07/13
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:28/99/2614 تاریخ ابلاغ:1399/07/19
مرجع ابلاغ:رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان تاريخ اجرا:1399/08/05
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


فرماندار اصفهان

گیرندگان رونوشت


نمايندگان مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان ناظر بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي شهر اصفهان
شوراي اسلامي شهرستان اصفهان
دبيرخانه شوراي اسلامي شهر اصفهان
شهردار اصفهان