نظررئيس مجلس شوراي درخصوص راي مقدماتي هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس درمورد تصويب نامه شماره 36442/ت55283 هـ مورخ 9 تير 1399

مصوب 1399/07/05


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/07/05
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت