نظر مشورتي 7/99/621 مورخ 1399/06/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

مصوب 1399/06/02


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/06/02
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت