تصويب نامه بانك مركزي درخصوص تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا

مصوب 1399/06/19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب:1399/06/19
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/190403 تاریخ ابلاغ:1399/06/19
مرجع ابلاغ:مجمع عمومي بانكها تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير عامل بانك توسعه تعاون
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك صنعت و معدن
مدير عامل بانك كشاورزي
مدير عامل بانك مسكن
مدير عامل بانك ملّي
مدير عامل شركت دولتي پست بانك
مدير عامل بانك تجارت
مدير عامل بانك صادرات ايران
مدير عامل بانك ملّت
مدير عامل بانك آينده
مدير عامل بانك اقتصاد نوين
مدير عامل بانك انصار
مدير عامل بانك ايران زمين
مدير عامل بانك پارسيان
مدير عامل بانك پاسارگاد
مدير عامل بانك گردشگري
مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا
مدير عامل بانك خاورميانه
مدير عامل بانك دي
مدير عامل بانك سامان
مدير عامل بانك رفاه كارگران
مدير عامل بانك سرمايه
مدير عامل بانك سينا
مدير عامل بانك شهر
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك قوامين
مدير عامل بانك كارآفرين
مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت
مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران
مدير عامل مؤسسه اعتباري كوثر مركزي
مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري توسعه
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري نور
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري كاسپين

گیرندگان رونوشت