تصويبنامه در خصوص الحاق متني به عنوان تبصره 3 به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

مصوب 1399/06/16 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/06/16
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:68932/ت57684هـ تاریخ ابلاغ:1399/06/22
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/07/07
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت راه و شهرسازي
وزارت كشور
وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي
سازمان برنامه و بودجه
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

گیرندگان رونوشت