تصويب نامه درخصوص هيأت مديره سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي چابهار و انزلي

مصوب 1399/06/12 وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:وزراي عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصادي تاريخ تصويب:1399/06/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:68924/ت58004ك تاریخ ابلاغ:1399/06/22
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/07/07
شماره روزنامه رسمي:21991 تاریخ روزنامه رسمي:1399/06/25
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت امور اقتصادي و دارايي
دبير خانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري-صنعتي و ويژه اقتصادي

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
ديوان محاسبات
ديوان عدالت اداري
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي
روزنامه رسمي
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت