دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه هاي قضايي

مصوب 1399/06/17 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1399/06/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/109332/100 تاریخ ابلاغ:1399/06/18
مرجع ابلاغ:مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه تاريخ اجرا:1399/06/17
شماره روزنامه رسمي:21989 تاریخ روزنامه رسمي:1399/06/23
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت