تصويب نامه بانك مركزي درخصوص سقف نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

مصوب 1399/06/12 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ تصويب:1399/06/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/180680 تاریخ ابلاغ:1399/06/12
مرجع ابلاغ:مجمع عمومي بانكها تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت