بخشنامه بانك مركزي در خصوص دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بند (ب) ماده (20) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور

مصوب 1399/06/10 مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ تصويب:1399/06/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/177693 تاریخ ابلاغ:1399/06/10
مرجع ابلاغ:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ اجرا:1399/06/10
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير عامل بانك توسعه تعاون
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك صنعت و معدن
مدير عامل بانك كشاورزي
مدير عامل بانك مسكن
مدير عامل بانك ملّت
مدير عامل شركت دولتي پست بانك
مدير عامل بانك تجارت
مدير عامل بانك رفاه كارگران
مدير عامل بانك صادرات ايران
مدير عامل بانك آينده
مدير عامل بانك اقتصاد نوين
مدير عامل بانك انصار
مدير عامل بانك ايران زمين
مدير عامل بانك پارسيان
مدير عامل بانك پاسارگاد
مدير عامل بانك گردشگري
مدير عامل بانك خاورميانه
مدير عامل بانك دي
مدير عامل بانك سامان
مدير عامل بانك سرمايه
مدير عامل بانك سينا
مدير عامل بانك شهر
مدير عامل بانك قوامين
مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا
مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري نور
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري كاسپين
مدير عامل مؤسسه اعتباري توسعه
مدير عامل مؤسسه اعتباري كاسپين

گیرندگان رونوشت


رئيس كل محترم بانك مركزي
قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاون نظارت
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نهاد رياست جمهوري
معاون حقوقي رييس جمهور
سازمان حسابرسي
صندوق توسعه ملي
جامعه حسابداران رسمي ايران
شوراي هماهنگي بانكها
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مدير عامل بانك رفاه كارگران