بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1399/06/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/107182/100 تاریخ ابلاغ:1399/06/15
مرجع ابلاغ:مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه تاريخ اجرا:1399/06/31
شماره روزنامه رسمي:21984 تاریخ روزنامه رسمي:1399/06/17
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


كليه مراجع قضايي

گیرندگان رونوشت