اصلاح تصويب نامه شماره 42735/ت57824هـ مورخ 1399/4/23 در خصوص «آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور»

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/06/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:65674/ت57979هـ تاریخ ابلاغ:1399/06/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


سازمان برنامه و بودجه
بنياد شهيد و امور ايثارگران

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر مقام معظم رهبري
دفتر هيأت دولت
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
روزنامه رسمي
كليه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي