تامين اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه و تامين آب شرب، كشاورزي و واپايش (كنترل) سيلاب منطقه از طريق سد مروك استان لرستان

مصوب 1399/06/12 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/06/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:65678/ت57976هـ تاریخ ابلاغ:1399/06/15
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1399/06/15
شماره روزنامه رسمي:نامعلوم تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت نيرو
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت جهاد كشاورزي
سازمان برنامه و بودجه

گیرندگان رونوشت


دفتر رئيس جمهور
دفتر رئيس قوه قضائيه
دفتر معاون اول رئيس جمهور
دفتر هيأت دولت
دفتر مقام معظم رهبري
دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
سازمان امور اداري و استخدامي
معاونت حقوقي رئيس جمهور
معاونت امور مجلس رئيس جمهور
ديوان عدالت اداري
ديوان محاسبات
سازمان بازرسي كل كشور
معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات
وزارت دادگستري
استانداري لرستان