بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص الحاقيه دستورالعمل 200/99/509 مورخ 1399/03/20 موضوع بخشودگي جرائم مالياتي قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده

مصوب 1399/06/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/06/12
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/514 تاریخ ابلاغ:1399/06/12
مرجع ابلاغ:رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1399/06/12
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


امور تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع