بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال توافقنامه نسخه الكترونيكي سفته (ويژه تسهيلات كرونايي)

مصوب 1399/06/10 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/06/10
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/52 تاریخ ابلاغ:1399/06/10
مرجع ابلاغ:معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1399/04/21
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه
دفاتر و واحدهاي ستادي سازمان (سازمان امور مالياتي كشور)