بخشنامه بانك مركزي در خصوص لغو بخشنامه شماره 42451 /99 مورخ 21 /02 /1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي

مصوب 1399/05/05 مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ تصويب:1399/05/05
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:99/135917 تاریخ ابلاغ:1399/05/05
مرجع ابلاغ:مديريت كل مقررات،مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي تاريخ اجرا:1399/05/21
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


مدير عامل بانك انصار
مدير عامل بانك اقتصاد نوين
مدير عامل بانك آينده
مدير عامل بانك ايران زمين
مدير عامل بانك تجارت
مدير عامل بانك توسعه تعاون
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران
مدير عامل بانك خاورميانه
مدير عامل بانك دي
مدير عامل بانك رفاه كارگران
مدير عامل بانك سامان
مدير عامل بانك سرمايه
مدير عامل بانك سينا
مدير عامل بانك سپه
مدير عامل بانك شهر
مدير عامل بانك صادرات ايران
مدير عامل بانك صنعت و معدن
مدير عامل بانك قرض الحسنه رسالت
مدير عامل بانك قرض الحسنه مهر ايران
مدير عامل بانك قوامين
مدير عامل بانك كارآفرين
مدير عامل بانك كشاورزي
مدير عامل بانك مسكن
مدير عامل بانك مشترك ايران- ونزوئلا
مدير عامل بانك ملّت
مدير عامل بانك ملّي
مدير عامل بانك پارسيان
مدير عامل بانك پاسارگاد
مدير عامل بانك گردشگري
مدير عامل شركت دولتي پست بانك
مدير عامل مؤسسه اعتباري كوثر مركزي
مدير عامل مؤسسه اعتباري ملل
مدير عامل مؤسسه اعتباري توسعه
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري نور
رئيس هيأت سرپرستي موسسه اعتباري كاسپين

گیرندگان رونوشت


سازمان حسابرسي
رئيس كل محترم بانك مركزي
قائم مقام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاون نظارت
معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
نهاد رياست جمهوري
معاونت حقوقي رئيس جمهور
صندوق توسعه ملي
سازمان بازرسي كل كشور
ديوان محاسبات
جامعه حسابداران رسمي ايران
كانون بانك ها و مؤسسات اعتباري خصوصي
رئيس سازمان توليد اسكناس و سكوك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
رئيس كارخانه توليد كاغذ اسناد بهادار