بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/3/27 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/3/2

مصوب 1399/04/21 معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تاريخ تصويب:1399/04/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/41 تاریخ ابلاغ:1399/04/21
مرجع ابلاغ:معاون حقوقي و فني مالياتي سازمان امور مالياتي كشور تاريخ اجرا:1399/05/06
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


امور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات كل امور مالياتي

گیرندگان رونوشت


رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور
امور تدوين،تنقيح و انتشار قوانين و مقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونين سازمان امور مالياتي كشور
شوراي عالي مالياتي
دادستاني انتظامي مالياتي
دفتر مركزي حراست براي اطلاع
دفتر ستادي براي اطلاع
مركز عالي دادخواهي و تشخيص صلاحيت حرفه اي
جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران براي اطلاع
دفتر حقوقي براي درج در بانك اطلاعات بخشنامه ها
دفتر فني و حسابرسي مالياتي به همراه سابقه