بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 خرداد 1375

مصوب 1399/04/21 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/04/21
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:210/99/41 تاریخ ابلاغ:1399/04/21
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت