تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (2) بند (1) و بند (3) تصويبنامه شماره 32719/ت 25842 هـ مورخ 16 مهر 1381 و اصلاحات بعدي آن

مصوب 1399/04/25 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/04/25
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:46817/ت56937هـ تاریخ ابلاغ:1399/04/31
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت