تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت (با رعايت قوانين مربوط) بعد از عبارت (وظايف و اختيارات ستاد) در تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 21 بهمن 1398

مصوب 1399/04/29 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/04/29
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:46823/ت57857هـ تاریخ ابلاغ:1399/04/31
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت