تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار

مصوب 1399/05/01 وزارت امور اقتصادي و دارايي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:وزارت امور اقتصادي و دارايي تاريخ تصويب:1399/05/01
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:60255 تاریخ ابلاغ:1399/05/01
مرجع ابلاغ:وزارت امور اقتصادي و دارايي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت