رأي شماره 301 الي 318 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم قبول سمت سازمان بازرسي كل كشور در شكايت مطروحه توسط آن سازمان در شعب ديوان عدالت اداري

مصوب 1399/02/23


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/02/23
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت