بخشنامه سازمان مالياتي درخصوص آيين نامه اجرايي موضوع ماده 6 قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان مصوب 21 مهر 1398

مصوب 1399/03/24 سازمان امور مالياتي


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب:سازمان امور مالياتي تاريخ تصويب:1399/03/24
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:200/99/31 تاریخ ابلاغ:1399/03/24
مرجع ابلاغ:سازمان امور مالياتي تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت