نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره ماده (6) آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد موضوع مصوبه شماره 131333/ ت54582هـ مورخ 14/ 10/ 1398

مصوب 1399/03/26


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:
مرجع تصويب: تاريخ تصويب:1399/03/26
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ: تاريخ اجرا:
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت