مصوبه در خصوص آيين نامه اجرايي تبصره (5) بند (ب) ماده (5) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور

مصوب 1399/08/14 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1399/08/14
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:93370/ت57583هـ تاریخ ابلاغ:1399/08/19
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1344/09/03
شماره روزنامه رسمي: تاریخ روزنامه رسمي:
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


وزارت اقتصاد

گیرندگان رونوشت


وزارت دارايي