دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور

مصوب 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:رئيس قوه قضائيه تاريخ تصويب:1399/06/15
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:9000/108131/100 تاریخ ابلاغ:1399/06/17
مرجع ابلاغ:مدير كل دبيرخانه قوه قضائيه تاريخ اجرا:1399/07/04
شماره روزنامه رسمي:21986 تاریخ روزنامه رسمي:1399/06/19
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت