قانون مدني

مصوب 1314/08/08 مجلس شوراي ملي


مشخصات کلی


نوع قانون:عادي طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:مجلس شوراي ملي تاريخ تصويب:1314/08/08
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:ندارد تاریخ ابلاغ:
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:0000/00/00
شماره روزنامه رسمي:ندارد تاریخ روزنامه رسمي:0000/00/00
آخرین وضعیت: همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


عدليه

گیرندگان رونوشت