‌آئيننامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1367/12/17 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1367/12/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:133066/ت 962 تاریخ ابلاغ:1367/12/25
مرجع ابلاغ:نخست وزير تاريخ اجرا:1367/12/25
شماره روزنامه رسمي:12840 تاریخ روزنامه رسمي:1368/01/08
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


رياست جمهوري

گیرندگان رونوشت