آئين نامه اعطاء نشانهاي دولتي

مصوب 1368/10/17 هيات وزيران


مشخصات کلی


نوع قانون: طبقه بندی:ندارد
مرجع تصويب:هيات وزيران تاريخ تصويب:1368/10/17
تاریخ سند تصويب: شماره سند تصویب:
شماره ابلاغ:114470/ت 926 تاریخ ابلاغ:1368/10/26
مرجع ابلاغ:معاون اول رئيس جمهور تاريخ اجرا:1368/10/26
شماره روزنامه رسمي:13083 تاریخ روزنامه رسمي:1368/11/05
آخرین وضعیت:اساسنامه قانوني همراه با:
وضعیت اولیه: همراه با:

دستگاه های مجری


گیرندگان رونوشت