عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :جستجو
تعداد یافته ها : 122198

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي در خصوص دستورالعمل نحوه اجراي مقررات بند (ك) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/31 سازمان امور مالياتي
2 مصوبه شماره 173085 /ت 56342 هـ مورخ 22/ 12 /1397 هيات وزيران در خصوص تبصره ماده (5) قانون ايجاد شهرهاي جديد 1398/02/31 سازمان امور مالياتي
3 تصويب نامه در خصوص كان لم يكن تلقي نمودن تصويب نامه شماره 139189/ت53209 مورخ 3 بهمن 96 1398/02/29 هيات وزيران
4 تصويب نامه در خصوص پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد شيوه قيمت گذاري ، نحوه واگذاري ، چگونگي فروش اقساطي و دريافت بهاي سهام بانكهاي دولتي 1398/02/29 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص سفر وزير نفت به كشورهاي عمان و قطر با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1398/02/29 هيات وزيران
6 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص تائيديه شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نيز بورس كالا موضوع بخشودگي مقرردرماده 143 قانون مالياتهاي مستقيم 1398/02/29 سازمان امور مالياتي
7 تصويب نامه در خصوص شركت سرمايه گذاري و توسعه عمران منطقه ويژه اقتصادي ميرجاوه (غيردولتي) 1398/02/29 هيات وزيران
8 تصويب نامه در خصوص فهرست مناطق كمتر توسعه يافته و فهرست پيوست آيين نامه هاي فوق العاده هاي بدي آب و هوا، محرويمت از تسهيلات زندگي 1398/02/29 هيات وزيران
9 طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي شيراز 1398/02/25 هيات وزيران
10 تصويب نامه در خصوص تعيين بودجه سال 1398 سازمان هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو 1398/02/25 هيات وزيران
11 تصويب نامه در خصوص تعيين صورت وضعيت مالي تركيبي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم 1398/02/25 هيات وزيران
12 تصويب نامه در خصوص تعيين طرح جامع منطقه ويژه اقتصادي گرمسار 1398/02/25 هيات وزيران
13 تصويب نامه در خصوص تاييد طرح جامع منطقه آزاد تجاري - صنعتي انزلي 1398/02/25 هيات وزيران
14 تصويب نامه در خصوص فهرست شركت هاي موضوع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قرادادهاي عمراني دستگاه هاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران 1398/02/25 هيات وزيران
15 تصويب نامه در خصوص توسعه خدمات عمومي و عمران شهرهاي آبادان و خرمشهر 1398/02/25 هيات وزيران
16 تصويب نامه در خصوص تغيير گرايش منطقه اقتصادي كازرون از صنايع تبديلي كشاورزي به صنعتي با اولويت صنايع تبديلي - كشاورزي 1398/02/25 هيات وزيران
17 تصويب نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 1398/02/25 هيات وزيران
18 دستورالعمل سازمان امور مالياتي كشور درخصوص محل اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي 1398/02/24 سازمان امور مالياتي
19 نامه اصلاحي در خصوص اصلاح جداول (1) و (2) موضوع بند (1) تصويبنامه شماره 20022/ت56438 هـ موزخ 23 ارديبهشت 98 1398/02/23 هيات وزيران
20 آيين نامه اجرايي بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
21 اصلاح تصويب نامه شماره 32992 /ت53191هـ مورخ 22 /3 /1395 (راجع به آيين نامه اجرايي ماده (13) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم) 1398/02/22 هيات وزيران
22 آيين نامه اجرايي بند (ك) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
23 تصويب نامه در خصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 87602 /ت55291هـ مورخ 4 /7 /1397 (راجع به منظور نمودن مابه التفاوت نرخ سود پرداختي به مسكن مهر شهري و روستايي) 1398/02/22 هيات وزيران
24 آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
25 آيين نامه اجرايي بند (هـ)‌ تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور 1398/02/22 هيات وزيران
صفحه از 4888 یافته ها در هر صفحه