عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 146761

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 مصوبه در خصوص لغو دستورالعمل تعرفه خدمات آب و فاضلاب 1400/01/31 شوراي اقتصاد
2 اصلاح بند (5) تصويب نامه شماره 8013/ت58708هـ مورخ 29 فروردين 1400 در خصوص تعيين ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات، ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت براي سالجاري 1400/01/30 معاون حقوقي رييس جمهور
3 مصوبه در خصوص رفع ممنوعيت صادرات شتر نر و مولد 1400/01/30 گمرك ايران
4 مصوبه در خصوص ابطال بند 5 مصوبه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16 مرداد 1397 هيات وزيران 1400/01/29 گمرك ايران
5 نظر مشورتي 7/98/2018 مورخ 1400/01/28 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6 مصوبه در خصوص تمديد قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران شبكه بانكي كشور 1400/01/28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
7 بخشنامه گمرك درخصوص تاكيد مجدد به رعايت شرايط نگهداري نمونه هاي شاهد فرآورده ها و مستقات نفتي 1400/01/28 گمرك ايران
8 مصوبه در خصوص جدول آخرين ويرايش رديف هاي تعرفه اي در سال 1400 براي تشريفات گمركي 1400/01/28 گمرك ايران
9 مصوبه در خصوص ارسال دستورالعمل نحوه صدور كارت پرداخت ريالي براي اشخاص حقيقي خارجي 1400/01/26 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
10 ارسال دادنامه ديوان عدالت اداري، مبني بر ابطال شمول معافيت مقرر در ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي به كاركنان شاغل در واحدهاي پژوهشي و فناوري و مهندسي مستقر در پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي فناوري - موضوع ماده (2) تصويبنامه شماره 165304/ت52234 هـ مورخ 16/12/1394 هيات وزيران 1400/01/25 دیوان عدالت اداری
11 نظر مشورتي 7/99/1997 مورخ 1400/01/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
12 نظر مشورتي 7/99/1823 مورخ 1400/01/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
13 نظر مشورتي 7/99/1874 مورخ 1400/01/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
14 بخشنامه گمرك ايران درخصوص محصول توليدي شركت كاريزان خودرو 1400/01/24 گمرك ايران
15 نظر رئيس مجلس درخصوص هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 1400/01/24 رییس مجلس
16 نظر رئيس مجلس درخصوص هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 1400/01/24 رییس مجلس
17 نظر رئيس مجلس درخصوص هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين 1400/01/24 رییس مجلس
18 نظر مشورتي 7/99/2024 مورخ 1400/01/24 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
19 بخشنامه گمرك ايران درخصوص محصول توليدي شركت هميار ماشين آسيا 1400/01/24 گمرك ايران
20 بخشنامه گمرك ايران درخصوص محاسبه حقوق ورودي مربوط به قطعات شركت مشاور صنعت و مديريت پويا 1400/01/23 گمرك ايران
21 بخشنامه قوه قضائيه درخصوص اصلاحيه دستورالعمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي 1400/01/23 رئيس قوه قضائيه
22 مصوبه در خصوص لودر توليدي شركت سنو پارس 1400/01/23 گمرك ايران
23 بخشنامه گمرك ايران درخصوص تمديد مهلت ميزان ساخت داخل شركت ياوران خودرو شرق 1400/01/23 گمرك ايران
24 تصويب نامه درخصوص تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال 1400 1400/01/23 هيات وزيران
25 نظر مشورتي 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صفحه از 5871 یافته ها در هر صفحه