عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 143985

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي درخصوص ارسال فهرست تصويبنامه هاي هيات وزيران مغاير با قوانين مجلس 1399/06/31 رییس مجلس
2 بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور درخصوص ارسال دستورالعمل ماده 2 آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/06/30 سازمان امور مالياتي
3 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي موضوع تصويبنامه شماره 45591/ت 57241هـ مورخ 29 تير 1399 1399/06/26 هيات وزيران
4 تصويب نامه درخصوص اصلاح تصويب نامه شماره 45403/ت57832 هـ مورخ 29 تير 99 «موضوع تكليف كليه دستگاههاي اجرايي به همكاري با وزارت امور اقتصادي 1399/06/26 هيات وزيران
5 تصويب نامه درخصوص تمديد سررسيد اعتبار اسنادي از محل تسهيلات حساب ذخيره ارزي (طرح هاي اولويت دار دولتي) به شركت پالايش و پژوهش خون تا پايا 1399/06/24 هيات امناي حساب ذخيره ارزي
6 تصويب نامه در خصوص اصلاح آيين نامه اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 1399/06/23 هيات وزيران
7 تصويب نامه بانك مركزي درخصوص تعليق اعمال محروميت هاي قانوني صادركنندگان چك هاي برگشتي به دليل شرايط ايجاد شده ناشي از شيوع بيماري كرونا 1399/06/19 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
8 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 46968/ت57856هـ مورخ 1399/5/1 با موضوع اصلاح آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 1399/06/19 رییس مجلس
9 ابلاغيه اصلاحيه آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي تعاوني ها 1399/06/19 وزير تعاون, كار و رفاه اجتماعي
10 تعيين آقايان محمد قسيم عثماني و اكبر موسوي داور به عنوان رييس و عضو هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي 1399/06/19 هيات وزيران
11 تامين اعتبار براي بازسازي بخش هاي خسارت ديده ناشي از سيل به زيرساخت هاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران 1399/06/19 هيات وزيران
12 تصويب نامه درخصوص مجوز ارجاع اختلاف هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح هاي عمراني دستگاههاي اجرايي با پيمانكاران و مشاوران 1399/06/19 هيات وزيران
13 تصويبنامه در خصوص تعيين حق العمل فروش هر ليتر بنزين و نفت گاز با لحاظ ماليات بر ارزش افزوده خدمات جايگاههاي عرضه سوخت و حق تبخير بنزين 1399/06/19 هيات وزيران
14 ماده واحده آيين نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني؛ ضوابط عضويت دستگاه ها در جلسات شورا و كميسيون ها 1399/06/18 شوراي توسعه فرهنگ قرآني
15 دستورالعمل ثبت و تكميل اطلاعات سامانه هاي قضايي 1399/06/17 رئيس قوه قضائيه
16 دستورالعمل نحوه نوبت‌ دهي جهت ارائه خدمات قضايي به مراجعان 1399/06/17 رئيس قوه قضائيه
17 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويبنامه شماره 45591/ت57241هـ مورخ 29 /04 /1399 موضوع آيين نامه اجرايي جزء 5 بند (ب) ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران 1399/06/17 رییس مجلس
18 تصويبنامه در خصوص الحاق متني به عنوان تبصره 3 به ماده 19 آيين نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن 1399/06/16 هيات وزيران
19 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص دستورالعمل استرداد مانده بستانكاري ماليات و عوارض ارزش افزوده آخرين دوره مالياتي قبل از انتقال به سامانه سنيم 1399/06/16 سازمان امور مالياتي
20 آيين نامه اجرايي بند (د) تبصره (21) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/06/16 هيات وزيران
21 سفر وزير نيرو به كشور افغانستان با استفاده از هواپيماي اختصاصي 1399/06/16 هيات وزيران
22 تصويب نامه درخصوص تعيين جريمه دارندگان پروانه ارتباطي و فناوري اطلاعات در حوزه شبكه هاي ارتباطات ثابت 1399/06/16 هيات وزيران
23 بخشنامه قوه قضاييه در خصوص ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي باشد 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه
24 دستور العمل اجرايي شوراي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي كشور 1399/06/15 رئيس قوه قضائيه
25 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بخشنامه اقدامات اجرايي در رسيدگي به صورت حساب هاي غير واقعي 1399/06/15 سازمان امور مالياتي
صفحه از 5760 یافته ها در هر صفحه