عنوان متن قانون مقرره رأی


فهرستهای کاربردی توصیف جستجو :
تعداد یافته ها : 141950

ردیف عنوان تاریخ تصویب مرجع تصویب
1 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص بند 4 مصوبات جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مورخ 3 خرداد 1399/05/06 سازمان امور مالياتي
2 تصويب نامه بانك مركزي درخصوص لغو بخشنامه99/42451 مورخ 21 ارديبهشت 1399 با موضوع افزايش سقف پرداخت وجه نقد ريالي به ارباب رجوع از سوي بانك ها و موسسات اعتباري غير بانكي 1399/05/05 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
3 تصويب نامه درخصوص تعيين مبلغ دو هزار و دويست و سيزده ميليارد و هشتصد و شصت و پنج ميليون ريال از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) 1399/05/01 هيات وزيران
4 تصويب نامه در خصوص جبران خسارت و بازسازي امكان مسكوني و تاسيسات زيربنايي خسارت ديده ناشي از سيل و زلزله سال 1398 1399/05/01 هيات وزيران
5 تصويب نامه در خصوص اصلاح تصويب نامه شماره 887/ت 57512 هـ مورخ 6 فروردين 1399 مبني بر تجويز ورود خودرو براي انجام فرماندهي عمليات فوريت هاي پزشكي 1399/05/01 هيات وزيران
6 تصويب نامه در خصوص اصلاح مصوبه تخصيص اعتبار براي جبران خدمات كاركنان شركت هاي تعاوني سهام عدالت از محل سود ناخالص سهام عدالت قبل از توزيع توسط سازمان خصوصي سازي براي كاركنان مذكور 1399/05/01 هيات وزيران
7 تصويب نامه درخصوص دراختيار قراردادن مبلغ هفتاد ميليارد ريال به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از طريق مرمت و بازسازي قنوات در شهرستان اردستان 1399/05/01 هيات وزيران
8 تصويب نامه وزارت امور اقتصاد و دارايي درخصوص ارسال مصوبات سي و هشتمين نشست هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار 1399/05/01 وزارت امور اقتصادي و دارايي
9 تصويب نامه درخصوص اضافه شدن وزير ورزش و جوانان به تركيب اعضاي شوراي هماهنگي اجراي سند راهبردي خدمات رساني به رزمندگان 1399/04/29 هيات وزيران
10 مجاز بودن واردات تجهيزات، وسايل و لوازم مورد نياز ورزشي اهدايي از سوي كميته بين المللي المپيك، كميته بين المللي پاراالمپيك، فدراسيون هاي جهاني و كنفدراسيون هاي قاره اي 1399/04/29 هيات وزيران
11 تصويب نامه درخصوص بدهي شركت سهامي مجتمع صنعتي گوشت فارس به بانك ملي ايران 1399/04/29 هيات وزيران
12 تصويب نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت (با رعايت قوانين مربوط) بعد از عبارت (وظايف و اختيارات ستاد) در تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 21 بهمن 1398 1399/04/29 هيات وزيران
13 موظف بودن كليه دستگاههاي اجرايي در مورد گزارش گيري مالي و عملياتي اعتبارات مورد نياز براي اجراي فعاليتها و اقدامات فرهنگي در حوزه روستا 1399/04/29 هيات وزيران
14 تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (3) الحاقي به بند (5-1) جدول پيوست موضوع بند (4) تصويب نامه شماره 38454/ت53172 هـ مورخ 2 تير 1395 1399/04/29 هيات وزيران
15 تصويب نامه درخصوص اصلاح بند (1) تصويبنامه شماره 20180/ت 56538 هـ مورخ 24 ارديبهشت 1398 1399/04/29 هيات وزيران
16 تصويب نامه درخصوص اصلاح تبصره (2) بند (1) و بند (3) تصويبنامه شماره 32719/ت 25842 هـ مورخ 16 مهر 1381 و اصلاحات بعدي آن 1399/04/25 هيات وزيران
17 برگشت دارايي هاي واگذار شده از ابتداي سال 1396 به شركت هاي توزبع نيروي برق، به شركت توانير 1399/04/25 هيات وزيران
18 آيين نامه اجرايي جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1399/04/25 هيات وزيران
19 تصويب نامه درخصوص اصلاح آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تاسيسات در خارج از حريم شرها و محدوده روستاها 1399/04/25 هيات وزيران
20 اصلاح تصويب نامه شماره 24957/ت 57624 هـ مورخ 31 /2 /1399 با موضوع (آيين نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي) 1399/04/25 هيات وزيران
21 اصلاح تصويب نامه شماره 992/ت 57490 هـ مورخ 9/ 1/ 1399 [در خصوص اصلاح عناوين و جريمه هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناطق آزاد تجاري - صنعتي] 1399/04/25 هيات وزيران
22 افرايش سهم شناور آزاد (حداقل به ميزان بيست و پنج درصد 25%) شركت هاي تابع اعم از شركت هاي دولتي و شركت هاي تابع نهادهاي عمومي غيردولتي 1399/04/22 هيات وزيران
23 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص ابلاغ دادنامه هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 2 خرداد 1375 1399/04/21 سازمان امور مالياتي
24 بخشنامه سازمان امور مالياتي درخصوص آيين نامه اجرايي تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور 1399/04/21 سازمان امور مالياتي
25 لغو تصويب نامه شماره 4688 /ت57553هـ مورخ 24 /1 /1399 [اصلاح ماده (15) اصلاحي شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز] 1399/04/18 هيات وزيران
صفحه از 5678 یافته ها در هر صفحه